©  Foto:

Herslev Kirke

Herslev Kirke
Den vestlige del af koret og den østlige del af skibet er kirkens ældste dele, fra romansk tid. Koret og skibet blev udvidet i senmiddelalderen, hvor våbenhuset formentlig også blev opført. Ved udvidelsen af koret blev der indlagt hvælv.

Kirken blev istandsat i 1881: våbenhuset blev ombygget, de store vinduer blev isat, og der blev muret en klokkekam ved kirkens vestende. I 1977 blev denne klokkekam pillet ned, og i dag hænger klokken i klokkestabelen på den fredede gravhøj i den vestlige del af kirkegården. Meget virkningsfuldt er den ældre og revnede klokke opstillet ved indgangen i kirkens vestende.

På det forholdsvis nye alterbord står en meget fin fløjaltertavle fra begyndelsen af 1500-årene. På tavlens nederste højre hjørne er malet årstallene 1736 og 1919, der begge hentyder til restaureringer. Tavlen er senest restaureret i 2013 . Tavlen viser Vorherre med den korsfæstede Kristus omgivet af Maria med barnet og dragedræberen Michael, der igen er omgivet af de tolv apostle.

Det smukke dåbsfad i den romanske døbefont er fra slutningen af 1500-årene, dekorationen i midten forestiller Bebudelsen.

Vinter
Da graveren ikke er fast på kirkegården i vintermånederne, er kirken lukket i januar og februar. 


Nøgle 
til kirken kan altid lånes ved henvendelse til sognepræst Sara Flokiou, Herslev Præstegård, Herslev Bygade 8, telefon 75 56 01 66.